HUB analiza 62 "Kamatna marža hrvatskih banaka: mjerenje, usporedbe, trendovi i uzroci promjena"

Ex post realizirana kamatna marža hrvatskih banaka iznosi 2,83 postotnih bodova i treća je najveća u EU, iza marži u Mađarskoj i Bugarskoj. Usporedna analiza pokazuje da je marža određena dominantno strukturnim faktorima - volumenom aktivnosti i troškovnom efikasnošću.

Uvođenje eura u prosjeku utječe na maržu u smjeru smanjenja za oko 0,3 postotna boda, u čemu ulogu vjerojatno ima i niži trošak regulacije u euro području. Na promjene marže u vremenu utječu i rizici - rizik likvidnosti i kreditni rizik u vidu omjera loših plasmana. Blagi rast marže u proteklih nekoliko kriznih godina može se objasniti usporavanjem rasta plasmana i kvarenjem njihove kvalitete.

Ex ante kamatna marža važna je za potrošače, jer se kamatne stope na kredite formiraju prema formuli referentna stopa (parametar) plus fiksna marža. Objašnjavaju se razlike između ex post realizirane i ex ante kamatne marže te se pokazuje da su s gledišta potrošača važnije očekivane promjene nego razine parametara. 

Pročitajte cijelu HUB analizu 62 i skraćenu prezentaciju analize 

 

LinkedIn icon