Objavljena nova – niža Nacionalna referentna stopa (NRS) za kredite građanima

Zagreb, 25. svibnja 2018. – Objavljena je nova Nacionalna referentna stopa prosječnog troška financiranja hrvatskog bankovnog sektora (NRS) koju dio banaka u Hrvatskoj koristi kao promjenjiv parametar na postojeće i nove kredite građanima. Prema posljednjem izračunu za prvo tromjesečje 2018., NRS je pao u prosjeku za 0,1 postotni bod za kune i 0,2 za eure u odnosu na NRS od prije šest mjeseci (objavljen u studenom 2017.). Vrijednosti novih stopa su 12M NRS1: 0,66% (HRK), 0,73% (EUR); 12M NRS2:  0,48% (HRK), 0,65% (EUR); 12M NRS3: 0,57% (HRK), 0,82% (EUR).

Kod kredita banaka koje primjenjuju NRS najnovija promjena bit će vidljiva na anuitetima  koje dospijevaju u srpnju ove godine. Kao i do sada, sve banke koje koriste NRS poslat će svojim klijentima obavijest o utjecaju novog NRS-a na njihove kredite i anuitete.

Od početka primjene do danas NRS je kontinuirano u padu.  Kamatne stope na kredite kod kojih se, primjerice, primjenjuje 12M NRS umanjene su u posljednje četiri godine između 1,62 i 2,33 postotna boda za kredite u kunama te između 2,20 i 2,52 postotnih bodova za kredite u eurima.

Iako je nemoguće točno prognozirati kretanje NRS-a u budućnosti, u sljedećim tromjesečjima  i dalje postoji mali prostor za pad jer je NRS najviše povezan s kretanjem kamatnih stopa koje hrvatske banke plaćaju na depozite fizičkih i pravnih osoba, a ne izravno s inozemnim referentnim stopama (npr. EURIBOR-om).

Nacionalna referentna kamatna stopa koristi se u skladu s čl. 11a Zakona o potrošačkom kreditiranju. S obzirom na to da u Hrvatskoj nije postojala adekvatna referentna kamatna stopa koja bi u skladu s navedenim Zakonom mogla biti primjenjivana jednako kao i međunarodne referentne stope (EURIBOR), Hrvatska udruga banaka (HUB) je izračunava od 2012., koristeći isključivo javno objavljene podatke Hrvatske narodne banke. 

Od početka primjene (2012.) do danas NRS je kontinuirano u padu. 

Kamatne stope na kredite kod kojih se, primjerice, primjenjuje 12M NRS umanjene su u posljednje četiri godine između 1,62 i 2,33 postotna boda za kredite u kunama te između 2,20 i 2,52 postotna boda za kredite u eurima.

Pojednostavljeno rečeno, NRS je ukupan iznos koji su banke isplatile kao kamate na depozite podijeljen s prosječnim iznosom tih depozita.

Izračunava se za razne valute, vrste depozita i rok – tromjesečni NRS je iznos isplaćen u tri mjeseca podijeljen s tromjesečnim prosječnim stanjem, a isto tako i šestomjesečni i dvanaestomjesečni. To se označava kao 3M, 6M i 12M.  Brojka iza NRS-a označava računa li se stopa gledajući samo depozite fizičkih osoba (NRS1), uz njih i depozite nefinancijskog sektora (NRS2), ili uključuje i depozite financijskog sektora (NRS3), odnosno depozite svih pravnih i fizičkih osoba.

LinkedIn icon