Povrat na kapital (ROAE): međunarodna usporedba

Prema povratu na prosječni kapital Hrvatska se nalazi u donjem dijelu, ali bliže sredini ljestvice zemalja s pozitivnim povratom, između Austrije i Španjolske. Najprofitabilnije banke u ovoj skupini su na Kosovu i u Kanadi.

Stope profitabilnosti, a ne apsolutni iznosi dobiti, predstavljaju ispravan način gledanja na razinu dobiti.

Kao što je kamata prinos na glavnicu kredita, te se gleda kroz stopu, a ne kroz apsolutni iznos koji zavisi o visini kredita, tako i dobit ne treba gledati kroz apsolutni iznos, nego kroz stopu povrata vlasnika na angažirani kapital.

Izvor podataka: HNB, MMF Financial Soundness Indicators, obrada Arhivanalitika za HUB, ožujak 2017.

 

Ostale pokazatelje pogledajte u najnovijem Pregledu

LinkedIn icon