RIA za primjenu Basela II u EU

Primjena regulative Basel II u EU regulirana je dvjema direktivama (2006/48/EC i 2006/49/EC) donesenima u lipnju 2006. Tomu je prethodio trogodišnji konzultativni proces koji se odvijao na temelju RIA-e objavljene još 2004. Zanimljivo je da je Velika Britanija – za koju se smatra da je u čitavoj EU najdalje otišla u primjeni inicijativa za bolju regulaciju pa tako i u primjeni RIA-e – izradila vlastitu RIA-u na temelju koje je vođen savjetodavni proces. Također je zanimljivo da savjetodavni proces nije završen u trenutku donošenja spomenutih direktiva. Savjetodavni proces je nastavljen, jer primjena direktive na kreditne institucije koje će primijeniti neki od naprednih pristupa Basela II započinje tek od 1. siječnja 2008. Primjena za institucije koje primjenjuju standardni pristup započela je 1. siječnja 2007. Nastavak rada na RIA-i i savjetodavnom procesu nakon donošenja propisa uobičajen je u razvijenim zemljama. Smatra se da kakvoća provedbe regulative ovisi o podzakonskim aktima, odlukama i povratnim informacijama o primjeni propisa. Na taj se način regulativa neprestano propituje i podešava kako bi se stalno uklanjali eventualni problemi u provedbi. Tema je od posebnog interesa za naše kreditne institucije i regulatore jer će i Hrvatska nakon ulaska u EU imati obvezu primjene ovih propisa.

Direktiva 2006/49/EC

Direktiva 2006/48/EC

UK savjetodavni proces

UK RIA

EU RIA

LinkedIn icon