U Saboru Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu

Zakon je predložila Vlada Republike Hrvatske na temelju EU Direktive (Payment Accounts Directive) s ciljem utvrđivanja pravila za transparentnost naknada koje se naplaćuju potrošaču, a odnose se na njegov račun za plaćanje, prebacivanje računa za plaćanje iz jedne banke u drugu te korištenje osnovnog računa za plaćanje. Prijedlog zakona je u procesu redovnog čitanja Hrvatskog Sabora.  

 

  1. Transparentnost naknada

 

Hrvatska narodna banka će u roku od dvije godine od donošenja Zakona izraditi popis najreprezentativnijih usluga (najmanje 10, najviše 20) i naknada koje se za te usluge naplaćuju te ga objaviti na svojim internetskim stranicama. Banke će prije sklapanja ugovora o otvaranju računa potrošaču dati informativni dokument o naknadama za svoje najreprezentativnije usluge (one iste s HNB popisa) kako bi potrošač mogao odlučiti s kojom bankom i po kojoj cijeni želi poslovati. Banka će potrošaču jednom godišnje besplatno dati ili učiniti dostupnim izvješće o svim obračunatim naknadama po računu za plaćanje. Napominjemo da banke u Hrvatskoj uglavnom to već rade i to čak na mjesečnom ili tromjesečnom nivou, a sada će se uvesti i godišnja rekapitulacija.

 

  1. Prebacivanje računa

 

Sve banke su dužne pružiti uslugu prebacivanja iz stare u novu banku na zahtjev potrošača.  Zahtjev za uslugu prebacivanja potrošač može podnijeti u novoj banci. Usluge koje se mogu prebaciti su dolazni kreditni transferi (osobna primanja), trajni nalozi i izravna terećenja te prebacivanje dijela ili cijelog pozitivnog stanja uz zatvaranje ili bez zatvaranja računa u staroj banci.

Bankovna zajednica izradila je standarde koji će potrošačima omogućiti ujednačeno postupanje i brzu realizaciju usluge prebacivanja.

 

  1. Osnovni račun

 

Za razliku od mnogih zemalja EU u našem bankovnom sustavu je već i do sada bilo moguće da sve osobe s važećim identifikacijskim dokumentom mogu otvoriti račun bez posebnih ograničenja. Jednako tako smo prepoznali posebne socijalno osjetljive kategorije osoba za koje su se transakcije obavljale s umanjenom naknadom ili u potpunosti bez naknade.

Osnovni račun prema ovom Zakonu dijeli se na:

-  osnovni račun za sve potrošače za koji će se naplaćivati naknade prema tarifi naknada svake pojedine banke

-  osnovni račun za potrošače koji pripadaju osjetljivoj skupini prema zakonu kojim je uređena socijalna skrb (šest kategorija)  za koji će se naplaćivati naknada prema tarifi određenoj ovim zakonom. Ta naknada uključuje besplatno izvršavanje 10 nacionalnih platnih transakcija mjesečno, dok će se ostale platne transakcije naplaćivati prema uobičajenoj tarifi.

Osnovni račun ne podrazumijeva mogućnost korištenja dopuštenog prekoračenja.

 

 

LinkedIn icon