Analiza učinka regulacije (RIA): Novi "alat" za bolju regulaciju

Analiza učinka regulacije (eng. Regulatory Impact Assessment - RIA) predstavlja novu metodu donošenja nove i promjene stare regulative. RIA zahtijeva provođenje savjetodavnog procesa sa svim zainteresiranim stranama prije donošenja regulative. Savjetodavni proces odvija se na temelju dokumenta koji prikazuje troškove i koristi od uvođenja novoga propisa za sve zainteresirane strane.

Izrada RIA-e standardni je postupak koji se primjenjuje u svim zemljama Europske Unije i Europskoj Komisiji prema naputcima sadržanima u dokumentu „EU Impact Assessment Guidelines“ iz 2005.

„EU Impact Assessment Guidelines“ (SEC (2005) 791) dijeli postupak izrade RIA-e na šest glavnih koraka:

1. Identifikacija problema.

2. Definicija ciljeva.

3. Prikaz mogućnosti regulacije (opcija politike).

4. Analiza učinaka pojedinih opcija.

5. Usporedba pojedinih opcija.

6. Opis mjera nadzora i provedbe politike.

Savjetodavni proces može se odvijati tijekom cijelog razdoblja izrade RIA-e.

Hrvatska udruga banaka promiče RIA-u kao moderan način oblikovanja regulacije koji je prilagođen suvremenim gospodarskim uvjetima i visokom stupnju razvoja dijaloga javnoga i privatnog sektora. Glavna skupština HUB-a donijela je odluku o promicanju RIA-e u Hrvatskoj u studenom 2006.

Tijekom 2006. HUB je angažirao konzultantsku kuću Arhivanalitika d.o.o. kako bi se u sklopu pripreme Zakona o sekuritizaciji, u suradnji sa Svjetskom bankom, EBRD-om i KfW-om, prvi put primijenila RIA pri izradi jednog financijskog propisa. Uskoro se očekuje njeno objavljivanje, a rezultati konzultativnog procesa objavljeni su na stranici www.crosecuritization.com

 Na ovoj stranici HUB će redovito upućivati čitatelje na najzanimljivije dokumente i rasprave u vezi s RIA-om.

EU Impact Assessment Guidelines

LinkedIn icon