SEPA

OBAVIJEST ZA KLIJENTE - NAPLATA KONVERTERA ZBROJNOG NALOGA U PAIN.001 - 01.06.2018.

 

Od 1. lipnja 2018. godine, započinje naplata aplikacije Konverter. Za daljnje korištenje aplikacije potrebno je popuniti Pristupnicu, obaviti uplatu i ostale postupke navedene u Općim uvjetima.

Nakon toga korisniku se dostavlja važeća licenčna datoteka koju je potrebno instalirati sukladno Korisničkoj uputi.


Dokumenti:

Pristupnica za korištenje Aplikacije Konverter

Opći uvjeti korištenja aplikacije za konvertiranje zbrojnog naloga u pain.001


Aplikaciju možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

Konverter ZN u pain .001

 

SEPA U RH 

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava budući da će SEPA projektom biti obuhvaćene i nacionalne platne transakcije u kunama.

Radi podržavanja izmjena u platnom prometu potrebno je obaviti prilagodbe u poslovnim sustavima korisnika kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje plaćanja:

  • od 6. lipnja 2016. uvodi se novi format zbrojnog naloga za prijenos: umjesto postojeće tekstualne datoteke zbrojnog naloga za elektronička plaćanja sve će banke zaprimati isključivo SEPA kreditne transfere u novom XML formatu – poruka pain 001.001.03.
  • od 1. veljače 2017. izravno terećenje odvija se prema novim pravilima: umjesto postojećeg izravnog terećenja, kojeg danas u pravilu potrošač ugovara sa bankom, potrošač primatelju plaćanja suglasnost za izravno terećenje svojeg računa.

Svi se poslovni subjekti trebaju prilagoditi za uvođenje i prihvat novih platnih poruka. Stoga je važno na vrijeme se informirati o promjenama i provjeriti je li Vaša informatička potpora poslovnom sustavu upoznata s izmjenama, kako bi u roku isporučila prilagodbe.

 

PROMJENE U PLATNOM SUSTAVU

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava budući da podrazumijeva ukidanje dosadašnjih načina provedbe kreditnih transfera ( naloga za plaćanja) i izravnih terećenja. Hrvatska bankovna zajednica u suradnji s HNB-om donijela je odluku da će navedena pravila biti primijenjena i na sve kunske transakcije s ciljem da budući prelazak na euro bude što jednostavniji i brži. 

Rok za migraciju postojećih kreditnih transfera u kunama na HRK SCT shemu u Republici Hrvatskoj je 01.04.2016. sukladno Nacionalnom planu migracije na SEPA.

 

SEPA LETAK

Hrvatski SEPA forum izradio je letak o izmjenama u platnom prometu u 2016-toj godini, s ciljem informiranja i educiranja korisnika platnih usluga o primjeni SEPA pravila za plačanja u kunama i eurima. 

Zbog bržeg i lakšeg poslovanja uvode se jednaki standardi, formati izvršenja plaćanja za sve valute. Letak sadrži informacije o SEPA području, kreditnom transferu i izravnom terećenju, a navedene su i promjene koje SEPA donosi poslovnim subjektima.

Letak možete preuzeti ovdje

 

SEPA PLATNI INSTRUMENTI 

 Radi ostvarivanja ciljeva postavljenih SEPA-om, razvijeni su novi platni instrumenti, i to SEPA kreditni transfer i SEPA izravno terećenje koji se koriste za plaćanja u eurima na cijelom SEPA području.

SEPA platni instrumenti koriste se u skladu sa SEPA platnim shemama, pri čemu SEPA sheme čine zajednički skup pravila, praksa i standarda dogovorenih na međubankovnoj razini. Te su sheme definirane SEPA pravilnicima (engl. Rulebooks), i to Pravilnikom za SEPA kreditni transfer i Pravilnikom za SEPA izravno terećenje. Pravila i standardi opisani u pravilnicima obvezujući su za pružatelje platnih usluga koji su pristupili SEPA platnim shemama. Isti set SEPA platnih instrumenata i jedinstvena pravila za SEPA sheme omogućuju korisnicima platnih usluga izvršenje bezgotovinskih platnih transakcija u eurima na jednak način i pod istim uvjetima na cijelom SEPA području.

Kreditni transfer
Kreditni transfer jest nacionalna ili prekogranična platna usluga kojom se račun za plaćanje primatelja plaćanja odobrava za platnu transakciju ili niz platnih transakcija na teret platiteljeva računa za plaćanje od strane pružatelja platne usluge kod kojeg se vodi platiteljev račun za plaćanje, na osnovi instrukcije koju daje platitelj.

Izravno terećenje
Izravno terećenje jest nacionalna ili prekogranična platna usluga za terećenje platiteljeva računa za plaćanje, kada platnu transakciju inicira primatelj plaćanja na osnovi suglasnosti platitelja.

Platne kartice
Platna kartica jest platni instrument koji svojem imatelju omogućuje plaćanje robe i usluga preko prihvatnog uređaja ili na daljinu i/ili koje omogućuje podizanje gotovog novca i/ili korištenje drugih usluga na bankomatu ili drugom samoposlužnom uređaju.

Migracijom na SEPA-u u Republici Hrvatskoj doći će do promjena postojećih platnih instrumenata i platne infrastrukture. Nacionalni odbor za platni promet donio je odluku da, osim platnih transakcija u eurima, nacionalnim SEPA projektom trebaju biti obuhvaćene i platne transakcije u kunama. Primjena SEPA standarda i na platne transakcije u kunama osigurava jedinstvenu tehnološku platformu u Republici Hrvatskoj za procesiranje platnih transakcija kao i preduvjete za daljnji razvoj platnih usluga u Republici Hrvatskoj u skladu s europskim standardima. Isto tako, time se omogućuje odgovarajuća priprema cjelokupnog sustava platnog prometa za buduće uvođenje eura kao službene valute.

 

NACIONALNI PLAN MIGRACIJE NA SEPA-u 

U svrhu pravodobnog provođenja hrvatskog SEPA projekta prema rokovima zadanima Uredbom (EU) br. 260/2012, kao i informiranja svih dionika SEPA projekta obuhvaćenih promjenama u području platnog prometa, Nacionalni odbor za platni promet prihvatio je Nacionalni plan migracije na SEPA-u. Ovim dokumentom obuhvaćen je detaljan opis plana aktivnosti i tijeka migracije na SEPA-u u Republici Hrvatskoj s unaprijed definiranim rokovima za njihovo izvršenje.

Nacionalni plan migracije na SEPA objavljen je na internetskoj stranici hrvatskog SEPA projekta.

 

PRAVNI OKVIR ZA SEPA-u

Pravni okvir za SEPA-u čine sljedeći propisi:

I.  Direktiva 2007/64/EZ

Direktiva 2007/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, kojom se mijenjaju i dopunjuju direktive 97/7/EZ, 2002/65/EZ, 2005/60/EZ i 2006/48/EZ te kojom se ukida Direktiva 97/5/EZ, pravna je osnova za stvaranje unutarnjeg tržišta platnih usluga u Europskoj uniji. Direktivom o platnim uslugama uspostavljena su jednaka pravila i uvjeti koji se primjenjuju na sve platne usluge u državama članicama Europske unije, čime je omogućeno jednostavno, učinkovito i sigurno izvršenje prekograničnih i nacionalnih platnih transakcija.

II.  Zakon o platnom prometu

Odredbe Direktive o platnim uslugama u Republici Hrvatskoj transponirane su u Zakon o platnom prometu (NN, br. 133/2009. i 136/2012.). Zakon o platnom prometu stupio je na snagu 1. siječnja 2011.

III.  Uredba (EZ) br. 924/2009

Uredbom (EZ) br. 924/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o prekograničnim plaćanjima u Zajednici, kojom se ukida Uredba (EZ) br. 2560/2001, propisana je obvezna primjena jednakih naknada za prekogranična plaćanja (plaćanja između pružatelja platnih usluga koji se nalaze u različitim državama članicama Europske unije uključujući Norvešku, Island i Lihtenštajn) i odgovarajuća nacionalna plaćanja (plaćanja između pružatelja platnih usluga unutar države članice) u eurima.

Navedeno ne znači da su takve platne transakcije besplatne, već da pružatelji platnih usluga naplaćuju iste naknade za odgovarajuće platne transakcije neovisno o tome radi li se o nacionalnim ili prekograničnim platnim transakcijama.

Uredbom (EZ) br. 924/2009 također je propisana standardizacija u svrhu jednostavnijeg izvršenja prekograničnih plaćanja, odnosno korištenje međunarodnog broja bankovnog računa (IBAN) i identifikacijskoga koda banke (BIC).

IV.  Uredba (EU) br. 260/2012

Uredbom (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012., kojom se utvrđuju tehnički i poslovni zahtjevi za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima i kojom se mijenja i dopunjuje Uredba (EZ) br. 924/2009, propisani su krajnji rokovi za migraciju s postojećih nacionalnih kreditnih transfera i izravnih terećenja u eurima na SEPA sheme za kreditne transfere i izravna terećenja u skladu s definiranim pravilima i tehničkim standardima. Propisivanje krajnjih rokova bilo je nužno kako bi SEPA projekt bio dovršen na vrijeme, s obzirom na to da je SEPA preduvjet za daljnji razvoj jedinstvenog tržišta platnih usluga u Europskoj uniji.

Uredbom (EU) br. 260/2012 propisuje se obvezna primjena tehničkih standarda i definiranih pravila, kao što je korištenje međunarodnog broja bankovnog računa (IBAN) i standard za financijske poruke (ISO 20022 XML) za sve kreditne transfere i izravna terećenja u eurima u Europskoj uniji.

Države članice koje još nisu uvele euro, pa tako i Republika Hrvatska, obvezne su ispuniti SEPA zahtjeve propisane navedenom Uredbom najkasnije do 31. listopada 2016.

Države članice Europske unije koje su uvele euro imale su kao krajnji rok za migraciju na SEPA kreditne transfere i izravna terećenja do 1. veljače 2014. Navedeni je rok kasnije dodatno produljen na temelju Uredbe (EU) br. 248/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. kojom se mijenja Uredba (EU) br. 260/2012, i to do1. kolovoza 2014.

V.  Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa

Odredbe navedenih Uredbi u Republici Hrvatskoj izravno se primjenjuju od pristupanja Europskoj uniji 1. srpnja 2013.

U tu svrhu donesen je i Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa (NN, br. 54/2013.) kojim se definiraju nacionalna tijela nadležna za provođenje nadzora i rješavanje pritužaba, izvansudski pritužbeni postupci i postupak mirenja te prekršaji za postupanje protivno Uredbi (EZ) br. 924/2009 i Uredbi (EU) br. 260/2012.

VI.  Uredba (EZ) br. 1781/2006

Uredbom (EZ) br. 1781/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2006. o informacijama o platitelju koje prate prijenos novčanih sredstava propisuje se obveza pružateljima platnih usluga da uza sve prijenose sredstava omoguće pridružene informacije o platitelju, kako bi uvijek bilo moguće unatrag pratiti prijenos sredstava do samog platitelja, a u svrhu aktivnosti vezanih uz prevenciju, istragu i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma.

Do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju ova je Uredba bila uvedena u pravilnik Ministarstva financija – Pravilnik o sadržaju i vrsti podataka o uplatitelju koji prate elektronički prijenos novčanih sredstava, o obvezama pružatelja usluga plaćanja i o iznimkama od obveze prikupljanja podataka pri prijenosu novčanih sredstava (NN, br. 1/2009.).

Od ulaska Republike Hrvatske u EU ova Uredba primjenjuje se izravno (predmetni Pravilnik prestaje vrijediti).