Odbori

O našem radu

 

Radi što uspješnijeg rada Hrvatska udruga banaka (HUB) imenovala je nekoliko strukovnih odbora i pododbora te drugih stalnih ili povremenih tijela. Stručnjaci iz banaka aktivno sudjeluju u radu naših odbora i radnih skupina. Neki se sastaju češće jer je u nekim područjima rada iznimno dinamično, a drugi se okupljaju ovisno o važnosti tema. U nastavku dajemo pregled osnovnih zaduženja i aktivnosti pojedinih odbora i radnih skupina HUB-a.

ODBORI

Odbor za pravna i institucijska pitanja okuplja pravne stručnjake iz banaka članica, a zadatak im je pokrenuti inicijative važne za pravnu funkciju banaka članica. Oni daju prijedloge Izvršnom odboru i drugim tijelima HUB-a. Njihova funkcija najviše dolazi do izražaja kada HUB daje mišljenja o cijelom nizu zakonskih i podzakonskih akata koji se odnose na poslovanje banaka. Članovi Odbora sudjeluju i u radu drugih tijela HUB-a.

Odbor za financijska tržišta (nekadašnji Odbor za upravljanje aktivom i pasivom) okuplja u pravilu odgovorne za upravljanje aktivom i pasivom iz banaka članica, a osnovni im je zadatak razmatranje mjera iz područja centralnobankarskih operacija. Osim s HNB-om, surađuje s HANF-om (Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga), Ministarstvom financija i ACI-jem Hrvatska.

Odbor za platni promet od osnutka je vrlo aktivan u rješavanju otvorenih pitanja u funkcioniranju platnog prometa u zemlji. Temeljni su mu zadaci pokretanje inicijativa važnih za obavljanje platnog prometa banaka članica, a ima nekoliko radnih skupina koje se bave operativno-tehničkim pitanjima. Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju zakoni su usklađeni s legislativom EU. Donošenjem novog Zakona o platnom prometu morali smo uvesti nove standarde, poput novih obrazaca HUB 3 i HUB 3A, standardizirane datoteke za razmjenu podataka s klijentima, FINA-om, državnim tijelima i ostalim sudionicima platnog prometa. Nacionalni odbor za platni promet (NOPP) donio je odluku o osnivanju Hrvatskog odbora za SEPA koordinaciju (HOSK). HUB predsjedava radom HOSK-a, imenuje njegova predsjednika i određuje broj članova u ime pojedinih sudionika. Glavna mu je zadaća bila pripremiti prijelaz platnog prometa na SEPA standarde i tehničke zahtjeve. Da bi se taj posao mogao obaviti, osnovane su dvije radne skupine i četiri operativne grupe koje intenzivno rade na praktičnim rješenjima te pripremi standarda i uputa za sve banke i klijente. Izrađen je i usvojen Nacionalni plan migracije, a nositelj aktivnosti je Hrvatska narodna banka.

Odbor za devizna pitanja pokreće inicijative za obavljanje poslovanja s inozemstvom banaka članica te donosi mišljenja i preporuke o temama iz područja deviznog poslovanja. Liberalizacijom deviznih propisa RH smanjila se potreba za tumačenjem propisa vezanih uz poslovanje s inozemstvom, ali se ulaskom RH u EU  i transponiranjem EU Direktiva i Uredbi u naše zakonodavstvo javila potreba za tumačenjem novih propisa. Osim raznim propisima Odbor se bavi nizom tema iz područja Trade finance, provoznim carinskim garancijama, dokumentarnim akreditivima u zemlji i sl.

Odbor za kartično poslovanje okuplja principalne članove MasterCard Internationala i Visa Europe (Zagrebačka banka d.d., Privredna banka d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., SG Splitska banka d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., Addiko Bank d.d., OTP banka d.d., Podravska banka d.d. te kartične kuće PBZ Card d.o.o. i Erste Card Club d.d.). Djelokrug njegova rada su nekompetitivna područja kartičnog poslovanja, kao što su sigurnost, tehnologija, pravo i chargeback na razini brendova MC, Visa, AmEx i Diners. U sklopu odbora djeluju Povjerenstvo za sigurnost, Povjerenstvo za tehnologiju, Pravno povjerenstvo, Chargeback Forum, Radna grupa za PCI DSS i Radna skupina za platne kartice (SEPA).

Odbor za razmjenu podataka osnovan je radi uspostavljanja Sustava razmjene podataka o neurednim dužnicima (SRI). Sustav je organiziran radi minimiziranja rizika kreditnih proizvoda, naplate, praćenja i kontrole rizika. Sudionici razmjene podataka obvezni su djelovati odgovorno i primjenjivati sve mjere za očuvanje sigurnosti i tajnosti informacija u skladu s propisima i internim aktima.

Odbor za upravljanje rizicima osnovan je potkraj 2007. radi transparentnijega utvrđivanja najbolje prakse iz područja upravljanja rizicima na hrvatskom bankovnom tržištu, zajedničkog nastupa prema HNB-u te mogućnosti organizirana djelovanja prema europskim udruženjima, usklađivanja stavova na razini bankarskog sustava o bitnim elementima (područje nacionalnih diskrecija) buduće Basel II usuglašene zakonske regulative te razmjene znanja između članova odbora. Ima tri pododbora, i to za kreditne rizike, za operativne rizike, za tržišne rizike i ICAAP.

Odbor za stambenu štednju osnovan je 2007. i čini ga svih pet stambenih štedionica na hrvatskom tržištu: Prva stambena štedionica, pbz stambena štedionica, Raiffeisen stambena štedionica, Wüstenrot stambena štedionica i HPB stambena štedionica. Zbog specifičnosti posla i problema koje imaju stambene su štedionice odlučile putem HUB-a iznositi svoje stavove radi zaustavljanja negativnih trendova u izmjeni zakonske regulative, zbog kojih je nemoguće ispuniti pretpostavke po kojima su osnovane prije više od deset godina te istodobno pozitivno i stabilno poslovati.

Odbor za funkciju praćenja usklađenosti osnovan je 2010. godine. Pojam usklađenosti (eng. Compliance) relativno je nov, te je u globalnim razmjerima uveden u poslovanje banaka i drugih financijskih institucija. Funkcija praćenja usklađenosti sastavni je i obvezni dio sustava unutarnjih kontrola svake banke. Compliance je kontrolna i savjetodavna funkcija u čijoj je nadležnosti: utvrđivanje i procjena rizika usklađenosti kojem je banka izložena ili bi mogla biti izložena; savjetovanje uprave i drugih odgovornih osoba o relevantnim zakonima, standardima i pravilima, uključujući i informiranje o aktualnostima iz tih područja; procjena rizika vezanih uz učinke izmjena relevantnih propisa, provjera usklađenosti novih proizvoda ili novih postupaka s relevantnim propisima kao i s izmjenama propisa; poslovi savjetovanja u dijelu pripreme obrazovnih programa povezanih s usklađenosti te drugi poslovi vezani uz etično i zakonito poslovanje banaka. U radu Odbora za funkciju praćenja usklađenost sudjeluju rukovoditelji/odgovorne osobe za Compliance iz svih članica HUB-a. Radi ujednačavanja prakse i osnaženja odgovornosti za usklađenost s relevantnim propisima, Odbor je usvojio osnovne zaključke o funkciji praćenja usklađenosti koji su dostupni na ovom linku ( Compliance_osnovni zakljucci_Compliance odbor HUB.pdf)

Odbor za sprječavanje pranja novca okuplja ovlaštene osobe za sprječavanje pranja novca u bankama i njihove zamjenike. S obzirom na specifičnosti problematike pranja novca, aktivno raspravlja, daje mišljenja i preporuke za cijeli niz propisa, odluka i smjernica te potiče na rješavanje tema koje su se u praksi pokazale problematičnima.

Odbor za tržišno komuniciranje osnovan je u svibnju 2009., a njegovi su zadaci analiza postojeće regulative tržišnih komunikacija, praćenje hrvatske regulative i razvoj samoregulacije na temeljima kodeksa struke, uz uvažavanje najboljih iskustava iz međunarodne prakse. Bankovna je industrija, naime, kao i ostali sudionici tržišnog komuniciranja, suočena sa zahtjevnim tržišnim okolnostima te vrlo dubokim promjenama u regulativi koja ubrzano uređuje područje oglašavanja, tržišnog komuniciranja i marketinga u cjelini. Najveći razlog novih i zahtjevnijih pravila igre za oglašivače leži u činjenici da se domaće zakonodavstvo ubrzano usklađivalo s pravnim stečevinama Europske unije kako bi se ubrzao proces ulaska Hrvatske u Uniju. Odbor je usvojio Kodeks oglašavanja s minimumom preporučenih standarda tržišnog komuniciranja za članice Hrvatske udruge banaka, ali i bankovne industrije u cjelini. To će zasigurno olakšati i poboljšati cjelokupni “proizvodni proces” u segmentu tržišnog komuniciranja te unaprijediti suradnju između banaka kao oglašivača, agencija za tržišno komuniciranje i javnosti.

Odbor za korištenje EU fondova osnovan je kako bi banke članice HUB-a što efikasnije pridonijele pripremi i razvoju operativnoga nacionalnog programa konkurentnosti. Cilj je razmjenom iskustava u bankama, prijedlozima i aktivnostima, u suradnji s ostalim dionicima, što kvalitetnije surađivati na programiranju korištenja sredstava Europske unije. U odboru sudjeluju banke članice HUB-a koje su zainteresirane za ovu tematiku, a kao vanjski član sudjeluje predstavnik HBOR-a.

Odbor za mirenje u bankarstvu osnovan je prilikom uspostave Centra za mirenje u bankarstvu te može pokretati i inicijative važne za postupke mirenja, donositi mišljenja i preporuke o temama iz područja mirenja ili drugih alternativnih načina rješavanja sporova.

Odbor za društvenu odgovornost kao osnovnu zadaću odredio je aktivno sudjelovanje u poboljšanju znanja i kulture o društvenoj odgovornosti. Bankama koje sudjeluju u radu odbora cilj je nadograditi sve aktivnosti kontinuiranim obrazovnim sadržajima vezanima uz teme društveno odgovornog poslovanja (DOP). Naime, DOP sve više postaje šire područje u poslovanju banaka integrirano u korporativno upravljanje. Odbor surađuje s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR), čiji predstavnik sudjeluje u radu odbora.

Odbor za sigurnost (nekadašnji Odbor za informacijsku sigurnost), osnovan je početkom 2012. radi predstavljanja interesa hrvatskih banaka u području informacijske sigurnosti u Hrvatskoj i inozemstvu. Djelokrug njegova rada je organiziranje zajedničkih aktivnosti radi unapređenja informacijske sigurnosti, razvoja sustava upravljanja rizicima nastalih zloupotrebom informacija i informacijskih kanala te pripremanje i davanje inicijative za formiranje pravne i zakonske regulative informacijske sigurnosti u Hrvatskoj.Članovi Odbora od svibnja 2014. su članovi Information Security Support Group (ISSG) i Cybercrime Information Sharing Expert Group (CISEG) u sklopu European Payments Councila (EPC).

Radna skupina za sigurnost i zaštitu u bankama od travnja 2014. nastavila je svoj rad u okviru Odbora za sigurnost pod novim nazivom: Radna skupina za fizičku sigurnost. Djelokrug rada obuhvaća sve oblike tehničke i fizičke sigurnosti banaka. Redovito surađuje s MUP-om, ponajprije jedanput godišnje u zajedničkoj organizaciji seminara o trendovima razbojništava u poslovnicama banaka, kao i o pitanjima podzakonskih akata. Temeljem nominacije neke od banaka članica, hub dodjeljuje i godišnju nagradu ustrojstvenoj jedinici mup-a koja je te godine najzaslužnija za rješavanje kaznenog djela razbojništva počinjenog u nekoj od poslovnica banaka. U suradnji s MUP-om tijekom 2013. i 2014. godine Radna skupina pripremala je prijedlog novog Zakona o zaštiti novčarskih institucija.

Odbor za poreze zbog sve većeg utjecaja porezne tematike na poslovanje banaka početkom 2014. godine osnovan je Odbor za poreze. O pitanjima porezne tematike prije se raspravljalo u Odboru za pravna i institucionalna pitanja. Odbor za poreze aktivnim pristupom pridonosi stvaranju bolje regulative te potiče rješavanje problema koji stvaraju prepreke i manjkavosti u poslovanju.

Odbor za računovodstvo je osnovan 2015. godine, a teme iz tog područja ranije su se raspravljale unutar Radne skupine za računovodstvo. Uslijed sve značajnijih regulatornih zahtjeva i sve većeg značaja računovodstvene tematike za poslovanje banaka osnovan je Odbor za računovodstvo. Odbor aktivno doprinosi stvaranju i usvajanju bolje regulative te potiče rješavanje problema šire računovodstvene zajednice.

Odbor za poslove sa stanovništvom

Budući da su aktualne teme iz zakonodavstva sve više orijentirane na potrošače i zaštitu potrošača Izvršni odbor HUB-a je u studenom 2017. osnovao Odbor za poslove sa stanovništvom. Zadaće Odbora u općem smislu su zastupanje zajedničkih interesa industrije u svim pitanjima bankarstva za potrošače, a posebice u području financijskih usluga. Odbor će donositi rješenja i standarde s ciljem lakše integracije zakonodavstva, a sve s fokusom na zaštitu potrošača i kvalitetnog odnosa između potrošača i banaka.

Klub glavnih ekonomista osnovan je zbog promicanja uloge glavnih ekonomista u hrvatskim bankama, razmjene iskustava i iznošenja zajedničkih stavova. Šest većih hrvatskih banaka upošljava glavne ekonomiste i/ili osobe zadužene za strateški razvoj, a putem Kluba povremenim anketama želi se prikazati njihovo mišljenje o najvažnijim gospodarskim kretanjima i očekivanjima.