Centar za mirenje u bankarstvu - brošura i prijedlog postupka

Centar za mirenje u bankarstvu

 

Mirenje je postupak rješavanja gotovo svih vrsta sporova. Za postupak mirenja nisu važne pravne pozicije nego pojedinačni i zajednički interesi. Centar za mirenje u bankarstvu nudi izvansudsko rješavanje sporova (u Hrvatskoj postoji i sudsko mirenje). Korisnici: Svi zainteresirani i prije su mogli koristiti usluge Centra za mirenje HUP-a, a ustanovljavanjem Centra za mirenje u bankarstvu uspostavljen je specijalizirani centar te sve korisnike proizvoda i usluga kreditnih institucija (banaka) pozivamo, kao i same kreditne institucije koristiti usluge Centra za mirenje u bankarstvu te izmiritelja s posebne liste Izmiritelja. Centar za mirenje u bankarstvu namijenjen je sporovima iz područja bankovnih i financijskih usluga, kao i svim sporovima financijskih ili kreditnih institucija. Centar za mirenje u bankarstvu nije zasebna pravna osoba već je podcentar specijaliziran za bankovne sporove pri Centru za mirenje HUP-a (klijent-banka ili druge sporove kreditnih institucija - banaka i drugih financijskih institucija). Pri Centru za mirenje u bankarstvu ustanovljena je posebna Lista izmiritelja za bankarske sporove. 

 ... još o mirenju

Mirenje je fleksibilnije i kreativnije, jer ne ovisi samo o propisima, nego o interesima i međusobnom dogovoru stranaka.
Trajanje postupka je obično znatno kraće (nekoliko susreta stranaka i miritelja) nego u sudskom postupku. Čak i kada mirenje nema povoljan ishod, nije se izgubilo puno vremena niti su troškovi bili znatni, a strankama u sporu uvijek preostaje sudski postupak. Dobrovoljnost mirenja: Na mirenje u bankarskim sporovima primjenjuje se Zakon o mirenju te pravila Centra za mirenje HUP-a. Sukladno Zakonu o mirenju, druga strana nije obvezna pristati na mirenje (osim ako je nekim drugim aktom ili ugovorom prethodno potpisala da će pristupiti mirenju). Mirenje je dobrovoljno. Ako se stranke dogovore o tome da će spor pokušati riješiti mirenjem, ono i dalje ostaje dobrovoljno te u svakom trenutku bilo koja od stranaka može odstupiti od mirenja i spor riješiti sudskim putem ili na drugi način koji smatra prikladnijim za njegovo rješavanje.
Neobvezatnost mirenja sve dok se ne potpiše nagodba: nagodba postignuta u postupku mirenja obvezujuća je ako sadrži klauzulu o ovršnosti. Trajanje postupka: Za (uspješan) postupak mirenja obično je potrebno nekoliko susreta stranaka s izmiriteljem. Za dovršetak mirenja Zakon o mirenju predviđa 60 dana, no taj se rok, ako je potrebno, sporazumom stranaka može dodatno produžiti.
  Pojedina banka odnosno kreditna institucija u širem smislu određuje u svojim poslovnim politikama i sukladno pozitivnim propisima da li će, u kojem razdoblju i u kojim poslovnim odnosima primjenjivati mirenje kao izvansudsko rješavanje sporova.

Način i koraci pristupa Centru za mirenje

Ispunite čitko obrazac “Prijedlog za provođenje postupka mirenja”. Nužno je ispuniti osnovne informacije, posebno kontakt podatke.

Pošaljite ispunjeni obrazac na adresu Centra za mirenje poštom, telefaksom, e-mailom ili osobno. Važno: Ako druga strana ne prihvati prijedlog, mirenje ne može početi jer je prihvaćanje prijedloga preduvjet za početak postupka mirenja. Treći korak > Nakon prihvaćanja prijedloga pristupate daljnjim koracima kao što su sklapanje sporazuma o mirenju, izbor izmiritelja te samom mirenju. Dovršetak postupka > Mirenje se uspješno dovršava sklapanjem nagodbe. Nagodba se može sklopiti za sva sporna pitanja pitanja ili samo dio njih. Ako se u tijeku postupka niste uspjeli sporazumjeti te ne dođe do sklapanja nagodbe, mirenje nije uspjelo. Čitko ispunjeni Prijedlog za provođenje postupka mirenja predlagatelj (stranka) šalje na:

Centar za mirenje možete kontaktirati putem niže navedenih kontakt podataka

Prijedlog postupka mirenja u priloženom obrascu ili prijedlog s elementima iz obrasca potrebno je poslati poštom, e-mailom, telefaksom ili osobno uručiti na navedenoj adresi.

HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA
Centar za mirenje - Centar za mirenje u bankarstvu
Radnička cesta 52
10000 Zagreb
t +385/1 4897 555     f +385/1 4897 556     e-mail: hup@hup.hr


Čuvanje osobnih i drugih podataka

Mirenje je povjerljiv postupak te su podaci o mirenju, strankama, predmetu spora i svi drugi podaci koji se iznesu u postupku mirenja tajni.

Troškovi za stranke u sporu pri Centru za mirenje u bankarstvu

Tarife su regulirane Pravilnikom o troškovima mirenja HUP-a (dostupne pri Centru za mirenje HUP-a za stranke te aktualan Pravilnik u prilogu ovog dokumenta). Troškovi se sastoje od upisne takse, troškova nagrade izmiritelja, administrativnih troškova,ostalih troškova. Prije postupka mirenja uputno je sagledati sve potencijalne troškove. Za fizičke osobe, do kraja 2011. godine, u prvoj godini rada, Centar za mirenje u bankarstvu ne naplaćuje upisnu taksu, administrativni trošak i nagradu izmiriteljima s liste izmiritelja HUP-Centra za mirenje u bankarstvu. (Uočite da ovo vrijedi samo za izmiritelja s liste izmiritelja ovog centra za mirenje u bankarstvu!). Za pravne osobe predviđena je tarifa sukladno Pravilniku o troškovima mirenja HUP-a koja se sastoji od navedenih troškova.   Vrste postupaka: Pri Centru za mirenje u bankarstvu mogu se rješavati svi sporovi čiji predmet je vezan uz bankovno poslovanje. Svi ostali sporovi mogu se rješavati pri Centru za mirenje HUP-a (sve vrste sporova) ili drugim registriranim centrima za mirenje u Hrvatskoj, sukladno Pravilniku HUP-a. Zainteresirana stranka može putem Centra za mirenje ili izravno predložiti postupak mirenja, prema koracima (gore navedeni te u priloženoj brošuri). Centar za mirenje mogu koristiti sve pravne i fizičke osobe. Centar za mirenje u bankarstvu namijenjen je svim kreditnim i financijskim institucijama te njihovim klijentima.      

PRILOZI -

* Molimo uvidite da je u ovoj verziji brošure i obrasca navedena ranija adresa Centra. Točna adresa je Radnička cesta 52, Zagreb - kao što je navedeno gore. Zahvaljujemo na razumijevanju.

- brošura - mirenje - centar za mirenje u bankarstvu 

- obrazac - prijedlog za provođenje postupka mirenja