Radne skupine

Radne skupine

 

Radna skupina za odnose s javnošću okuplja komunikacijske stručnjake iz banaka članica. Cilj joj je dati rješenja i preporuke za izazove u odnosima s javnošću s kojima se susreću banke i HUB. Radna skupina intenzivno obrađuje aktualna pitanja vezana uz bankovni sektor i donosi smjernice za što učinkovitiju komunikaciju s medijima i javnosti u vrijeme niza promjena i velikih izazova za bankovnu industriju u cjelini. Tako jača uloga funkcije odnosa s javnošću HUB-a, koji i dalje ima stratešku ulogu “glasnogovornika” cjelokupnog sektora.

Radna skupina za e-račun radi na uvođenju e-računa u Hrvatsku, odnosno na standardizaciji e-plaćanja i e-HUB obrasca za plaćanje. Još 2008. osnovano je, uz sudjelovanje države, akademskih institucija i privatnog sektora, Povjerenstvo za e-račun koje je imalo dva odbora – tehnički i poslovni. Predstavnici banaka bili su zastupljeni u oba odbora, a odbori su pripremili i predstavili niz rješenja. Direktor HUB-a član je Nacionalnog vijeća za e-poslovanje (NVEP) i aktivno sudjeluje u donošenju zakonskih preduvjeta da e-račun u potpunosti pravno i praktično zamijeni račun u papirnatom obliku. Najveća prepreka uklonjena je izmjenom Pravilnika o PDV-u sredinom 2011., ali provedba i nadzor još se definiraju. Tijekom 2012. godine NVEP je zamijenio Povjerenstvo za e-račun Nacionalnim višedioničkim forumom za e-račun i njegovim radnim skupinama koje preslikavaju slično ustrojen forum na razini EU. Ulazak u EU znači i punu harmonizaciju s Direktivom 2010/45, koja u potpunosti izjednačuje papirnati i e-račun, ali i prije toga nastojimo otkloniti posljednje prepreke, pravne i tehničke, za što skorije uvođenje u širu praksu u Republici Hrvatskoj.

Ad hoc radne skupine povremena su radna tijela koja se sastaju zbog određenih tema i problema kada nastanu. Obično su kraćeg vijeka i pokušavaju dati prijedloge ili rješenja nadležnim odborima ili Izvršnom odboru HUB-a.