Kina i Indija preoblikuju svijet

Udjel Kine i Indije u svjetskoj proizvodnji povećan je 2,5 puta od 1980. do 2005. Taj će se trend nastaviti. Zaostajanje Kine za razvijenim zemljama, mjereno dohotkom po stanovniku prema paritetu kupovne moći, smanjit će se sa 16% (od razine razvijenih) na 48%. Pritom će Kina postati najveći uvoznik hrane iz rzavijenih zemalja, zadržat će međunarodnu konkurentnost u proizvodnji industrijskih dobara, a u sve većoj će se mjeri okretati prema uslugama. To će dovesti do revolucije obrazovanja u samoj Kini.

Kina i Indija preoblikuju svijet

LinkedIn icon