Nova - niža Nacionalna referentna stopa (NRS) za kredite građanima

Zagreb, 24. svibnja 2017. – Objavljena je nova Nacionalna referentna stopa prosječnog troška financiranja hrvatskog bankovnog sektora (NRS) koju dio banaka u Hrvatskoj koristi kao promjenjiv parametar na postojeće i nove kredite građanima.

Prema posljednjem izračunu za prvo tromjesečje 2017., NRS je pao u prosjeku za 0,09 do 0,13 postotnih bodova za kune i 0,13 do 0,20 za eure u odnosu na prethodno tromjesečje. Vrijednosti novih stopa su 12M NRS1: 1,02% (HRK), 1,31% (EUR); 12M NRS2:  0,75% (HRK) 1,17% (EUR); 12M NRS3: 0,90% (HRK), 1,36% (EUR).

U padu od 2012.

Kod kredita banaka koje primjenjuju NRS najnovija promjena bit će vidljiva na anuitetima koje dospijevaju u kolovozu ove godine. Kao i do sada, sve banke koje koriste NRS poslat će svojim klijentima obavijest o utjecaju novog NRS-a na njihove kredite i anuitete. 

Od početka primjene do danas NRS je kontinuirano u padu.  Kamatne stope na kredite kod kojih se, primjerice, primjenjuje 12M NRS umanjene su u posljednje četiri godine između 1,35 i 2 postotna boda za kredite u kunama te između 1,66 i 1,98 postotnih bodova za kredite u eurima. Zanimljivo je da je od prve objave 12M NRS3 on svih sedamnaest puta padao, kako za kune, tako i za eure.

 

Iako je nemoguće točno prognozirati kretanje NRS-a u budućnosti, u sljedećim tromjesečjima  i dalje postoji prostor za pad jer je NRS ovisan o kretanju kamatnih stopa koje hrvatske banke plaćaju na depozite fizičkih i pravnih osoba, a ne direktno o inozemnim referentnim stopama (npr. EURIBOR-u).

Što je NRS?

Nacionalna referentna kamatna stopa koristi se u skladu s čl. 11a Zakona o potrošačkom kreditiranju. S obzirom na to da u Hrvatskoj nije postojala adekvatna referentna kamatna stopa koja bi u skladu s navedenim Zakonom mogla biti primjenjivana jednako kao i međunarodne referentne stope (EURIBOR), Hrvatska udruga banaka (HUB) je izračunava od 2012., koristeći isključivo javno objavljene podatke Hrvatske narodne banke. 

Pojednostavljeno rečeno, NRS je ukupan iznos koji su banke isplatile kao kamate na depozite podijeljen s prosječnim iznosom tih depozita. 

Izračunava se za razne valute, vrste depozita i rok – tromjesečni NRS je iznos isplaćen u tri mjeseca podijeljen s tromjesečnim prosječnim stanjem, a isto tako i šestomjesečni i dvanaestomjesečni. To se označava kao 3M, 6M i 12M.  Brojka iza NRS-a označava računa li se stopa gledajući samo depozite fizičkih osoba (NRS1), uz njih i depozite nefinancijskog sektora (NRS2), ili uključuje i depozite financijskog sektora (NRS3), odnosno depozite svih pravnih i fizičkih osoba.

Detaljno pojašnjenje metodologije objavljeno je ovdje. 

 

LinkedIn icon