O našem radu

S ciljem što uspješnijeg rada GIU HUB imenovano je više strukovnih odbora i pododbora kao i drugih stalnih ili povremenih tijela. Stručnjaci iz banaka aktivno sudjeluju u radu naših odbora i radnih skupina. Neki se sastaju češće jer su aktivnosti na nekim poljima izrazito dinamične, dok se drugi okupljaju ovisno o važnosti tema. U nastavku dajemo pregled najosnovnijih zaduženja i aktivnosti pojedinih odbora i radnih skupina HUB-a.