Pogledi 2/2008

U drugom ovogodišnjem broju „Pogleda“ Kluba glavnih ekonomista Hrvatske udruge banaka prikazujemo rezultate ankete o državnim potporama gospodarstvu.

Anketa je sadržavala deset pitanja koja su oblikovali sami glavni ekonomisti:

1. ocijenite efikasnost sustava potpora (1-5);

2. narušavaju li potpore tržišno natjecanje?;

3. biraju li se sektori za potpore na ekonomski opravdan način?;

4. imate li saznanja o tome kako vlada određuje je li potpora najbolji oblik poticaja za pojedino poduzeće?;

5. imate li saznanja koje se analize provode kako bi se utvrdilo je li novac utrošen efikasno?;

6. treba li uvesti alternativne mehanizme potpore ne bi li se one smanjile?;

7. kakvi su makroekonomski učinci sadašnjega sustava potpora?;

8. jesu li potpore previsoke?;

9. kako potpore utječu na brzinu provođenja strukturnih reformi?;

10. koliko na potpore utječu oni koji ih primaju?

LinkedIn icon